NSR svikter de fastboende samene!

Árjas sametingsgruppe viser til den nylig avsagte dommen fra Indre Finnmark tingrett som støtter opp om fastboende samers rettigheter til å ferdes på sine tradisjonelle ferdselsveier uten å måtte bøtelegges for det. Bakgrunnen for saken er at Per Edvard Johnsen fra den samiske grenda Vuolit Mollešjok i Karasjok kommune kjørte med traktor ca 16 kilometer til sin næringshytte ved Iešjávre for å drive næringsfiske, og ble bøtelagt for dette.

  • Dommen en prinsipielt veldig viktig, og vi er glad for at Indre Finnmark tingrett anerkjenner de hevdvunne rettighetene til de fastboende samene som bor på Finnmarksvidda når det gjelder bruk av kjøretøy i forbindelse med utmarksnæring og tradisjonelt fiske. Dette er i tråd med ILO-konvensjonens artikkel 23 som Norge er forpliktet til å følge, uttaler partileder i Árja, Trond Einar Karlsen og parlamentarisk leder for Árjas sametingsgruppe, Laila Susanne Vars i en felles pressemelding.

Árjas partiledelse er imidlertid svært skuffet over at Sametingsrådet har nektet å komme med en prinsipiell uttalelse i saken, til tross for en oppfordring fra tingretten.

  • Det er rett og slett uakseptabelt at Sametingrådet ikke vil mene noe når det gjelder fastboende samers rettigheter til å bruke kjøretøy i sine nærområder. Rådet uttaler seg titt og ofte om andre rettighetsforhold, Sametingspresidenten nevner både sjøsamer og reindriftas rettighetssituasjon i mange sammenhenger, men når det kommer til fastboendes rettigheter i Indre Finnmark, så velger rådet å være tause. Denne saken er av så prinsipiell karakter at det er rett og slett hårreisende at Sametingsrådet ikke støtter opp om fastboende samers rettigheter, sier Árjas partileder og gruppeleder.

Árjas sametingsgruppe har sammen med partistyret i Árja, nå sendt et skriv til Sametingsrådet for å få svar om hvorfor rådet ikke støtter de fastboende samene i Nedre Mollišjok. Árjas sametingsgruppe fremmet i 2014 forslag til en ny sak for Sametingets plenum hvor Árja ba Sametingsrådet om å prioritere arbeidet med å sikre motorferdselsrett for bygdefolk ved å blant annet etablere en egen arbeidsgruppe for å arbeide med Sametingets krav i forbindelse med revisjonen av motorferdsellovgivningen. Denne saken ble avvist av møtelederskapet som ledes av Ap og NSR. Árja oppfordrer Sametingsrådet nå å komme mer på banen når det gjelder lokalbefolkningens rett til ferdsel langs tradisjonelle ferdselsveier, og partiet kommer til å fremme forslag til ny sak om dette ved neste sametingsplenum.

ILO Konvensjonens artikkel 23 lyder i norsk oversettelse:

“1. Håndverk, bygde og lokaltbasert virksomhet, naturalhusholdning og tradisjonell virksomhet for vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking, skal anerkjennes som viktige faktorer for å opprettholde deres kultur, økonomiske selvberging og utvikling. Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet, med deltakelse av disse folk.”

Pressekontakter:

Árjas leder Trond Einar Karlsen,mobil 482 18 402

Parlamentarisk leder Árjas sametingsgruppe, Laila Susanne Vars, mobil: 900 30 998

               Valerius Hildonen-Nilsen 18/01/2015 17:29:00