Motorferdsel til nytteformål i samiske områder ikke dagsaktuelt på Sametinget

Árjas sametingsrepresentant Hartvik Hansen ønsket under denne ukas plenum å spørre Sametingetsrådet om hva rådet har gjort i forbindelse med regjeringens endringsarbeid med lov

om motorferdsel i utmark og vassdrag. Desverre ble hans spørsmål ikke ansett som dagsaktuelt nok og ble derfor nektet fremmet.

Uten at saken om motorferdselloven har blitt behandlet i Sametingets plenum, har Sametingsrådet i september innsendt en høringsuttalelse angående lovendringen. I denne uttalelsen blir det lagt stor vekt på motorferdsel i reindriftsnæringen. Hartvik Hansen mener det er sterkt beklagelig at en slik høringsuttalse er avgitt uten at hele Sametingets plenum står bak denne.

  • Jeg er også sterkt kritisk til at samisk utmarksbruk ikke er blitt viet større plass i denne høringsuttalelsen.

Hansen har også tidligere oppfordret Sametingsrådet til å opprette et utvalg for å utforme Sametingets motorferdselspolitikk. Beklageligvis er ikke et slikt utvalg utnevnt enda.

  • Det ser ut til at Sametingsrådet ikke prioriterer samisk utmarksbruk og bruk av motorkjøretøy til nyttekjøring. Riktignok berører høringsutspillet bruk av snøscooter også til fornøyelseskjøring slik som turisme og opplevelsesturisme, men også dette er meget relevant og dagsaktuelt, spesielt i samiske kjerneområder.

I følge Árja har dessverre Sametinget gjennom sine 25 år ikke viet tilstrekkelig oppmerksomhet til samisk utmarksbruk som næring. Dette håper vi å få gjort noe med i nærmeste fremtid.

Kontaktinformasjon:

Árja ved sametingsrepresentant Hartvik Hansen tlf 915 48 099 & Inger Eline Eriksen tlf 414 58 703

                Valerius Hildonen-Nilsen 11/10/2014 10:46:00