Myndighetene truer eksistensen til småskaladrift med næringskombinasjoner, spesielt innen primærnæringene

Àrja ser med bekymring på at sentrale myndigheter fortsetter den trenden som har vært ført den siste generasjonen hvor de gjennom lover og forskrifter gjør det vanskeligere og vanskeligere å drive med noen form for småskaladrift med næringskombinasjoner, spesielt innen primærnæringene. Det ser ut som småskaladrift i næringskombinasjoner er uønsket enten det gjelder fiske, landbruk, reindrift eller utmarksnæringer. Samtidig får de som velger ene yrke modellen fordeler både juridisk og forvaltningsmessig.

De siste eksemplene på det er myndighetenes trusler om tvangsslakting av rein, et pålegg som i sin utforming rammer de reineierene som har små flokker hardest. Dette mener vi er svært urimelig. Her burde man heller utformet regler som skåner de små næringsutøvere, og heller regulere reintallet hos dem som har bygd opp store flokker i strid med gjeldende regelverk.

Og ikke minst fiskerimyndighetenes minstekrav til fartøylengde innen krabbefiske, uten å vurdere båtenes egnethet til det fisket, men de i lukket gruppe (kvoteadelen) som er under 6 m får fortsette som før.

Uten at folk i distriktene som driver innen primærnæringene får utnytte sine naturgitte fortrinn til høsting av det som naturen gir til de forskjellige årstider, faller mye av grunnlaget for bosettinga bort. Spesielt gjelder det de områdene som tradisjonelt ut i fra den totale ressurssituasjonen er helt naturlig å drive med næringskombinasjoner.

Vi som samfunn mister også veldig mye av den kunnskapen om å drive høstingsbasert næringsliv i til dels marginale områder uten å utarme naturen rundt oss.

Àrja mener at distrikts bosettinga er en svært viktig del av våres kultur og identitet.

Myndighetene må også tilrettelegge for at de som vil skal kunne drive med næringskombinasjoner, uten at de blir møtt med unødvendige juridiske og forvaltningsmessige hinder, med heller møter den samme goodwill som øvrig næringsliv.

De som driver en eller annen form for næringskombinasjoner gir også ett viktig bidrag til

A/S Norge sin verdiskaping.

Árja m/leder

Trond-Einar Karlsen

Árjas Sametingsgruppe

             Valerius Hildonen-Nilsen 10/09/2014 09:20:00