Årsmøte protokoll (redigert utgave) 10. mai 2014

Møteprotokoll

Árja – Møteprotokoll: Årsmøte 10. mai 2014

Møte: Årsmøte i Árja

Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 10. mai 2014

Tid: kl. 14.00–kl. 20.30

Ved årsmøtets begynnelse kl. 14.00 var det 16 medlemmer til stede.

Partileder Nils Sverre Eriksen ønsket velkommen til årsmøtet. Leder i Bivdi, Torulf Olsen, hilste fra Bivdi til Árjas årsmøte.

Årsmøtet behandlet følgende saker:

ÅS 1/14: Velkommen ved partileder

Partileder Nils Sverre Eriksen ønsket medlemmene velkommen.

ÅS 2/14: Valg av møteleder, sekretær og

to til å underskrive protokollen

a) Møteleder: Elle Márjá Vars

b) Sekretær: Åge Persen

c) Valg av to til å underskrive protokollen: Ellen Inga Varsi og Trond Einar Karlsen ble valgt.

ÅS 3/14: Godkjenning av innkalling

Det ble bemerket at innkallingen ikke er sendt ut én måned før møtetidspunktet. Vedtak: Innkallingen til årsmøtet godkjennes.

ÅS 4/14: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Jan Åge Biti foreslo at årsmøtet skulle behandle en sak om FeFo som Sametingets plenum skal behandle i løpet av 2014. Årsmøtet vedtok at det ble satt opp et pkt. 8 på årsmøtets saksliste: Debatt og resolusjoner

Årsmøtets deltakere presenterte seg med navn og bosted.

Inger Eline Eriksen kan delta på årsmøtet og er stemmeberettiget. Hun deltar ved hjelp av soisale medier. Valerius Hildonen-Nilsen sørger for kontakt i samtid mellom årsmøtet og årsmøtedeltakeren.

17 deltakere var til stede.

ÅS 5/14: Årsberetning

Årsberetningen ble lagt frem av leder Nils Sverre Eriksen.

Vedtak: Det fremlagte forslaget fastsettes som Árjas årsberetning for perioden 16.03.2013–10.05.2014. Årsmøtet endrer årsberetningen jf korrigeringer fremsatt av Hartvik Hansen og Torbjørg Leirbakken.

Kl. 15.35 tiltrådte en årsmøtedeltaker til. 18 deltakere til stede.
Sametingsgruppens beretning ble lagt frem av sametingsrepresentant Hartvik Hansen. Årsmøtet tar beretningen til etterretning.

ÅS 6/14: Årsregnskap 2013

Per Erik Mudenia la frem styrets forslag til regnskap 2013 for årsmøtet.

Det fremlagte forslaget til årsregnskap fastsettes som Árjas årsregnskap for 2013.
Årsregning godkjent.

ÅS 7/14: Valg

Tellekorps på tre medlemmer: Arnulf Olsen, Hans O. Hansen og Hjalmar Hansen ble enstemmig valgt.

a) Leder for 2014 og 2015

Valgt: Trond Einar Karlsen

b) Valg av 1. styremedlem for 2014 og 2015

Valgt: Jan Åge Biti

c) Valg av 2. styremedlem for 2014 og 2015

Valgt: Inger Eline Eriksen

d) Valg av 1. varamedlem for 2014 og 2015

Valgt: Laila Susanne Vars

e) Valg av 3. varamedlem for 2014 og 2015

Valgt: Torbjørg Leirbakken

f) Valg av valgkomité

Valgkomitens leder: Nils Sverre Eriksen

Valgkomitens medlemmer:

Elle Márjá Vars
Johan Mikkel Logje

Valgkomitens varamedlemmer:

Jon-Christer Mudenia
Ellen Anna Buljo Stabbursvik

ÅS 8/14: Debatt og resolusjoner

8–1: Grunnloven: Folk eller urfolk

Hartvik Hansen innledet om saken. Dette kommer opp som sak i Sametingets plenum i 2014. Årsmøtet overlater denne vurderingen til Árjas sametingsgruppe.

8–2: Grunnloven på samisk

Árjas årsmøte viser til Grunnlovens § 110 a og Samelovens språkregler. Samisk er et offisielt språk i Norge. Árjas årsmøte forutsetter og krever at Grunnloven også kommer på samisk.

8–3: Lister til kommune- og fylkestingsvalg

Årsmøtet ber styret forberede denne saken for eventuell behandling på et årsmøte eller et ekstraordinært årsmøte.

8–4: Skoler

Åge Persen innledet om saken.

Ellen Inga Varsi mener at også barnehager bør inkluderes
i tilsvarende ordninger.

Årsmøtet ber Árjas styremedlemmer og sametingsrepresentanter om å forholde seg til årsmøtets vedtak i 2012. Árjas årsmøte forventer at alle forvaltningsnivå

i Norge tar ansvar for at grunnlaget for samisk språk og kultur ivaretas.
En vesentlig forutsetning for dette er at skoletilbudet i lokalsamfunnene opprettholdes.

8–5: Finnmarkseiendommen

Jan Åge Biti innledet om saken.

Årsmøtet i Árja ber styret om å arrangere et seminar om Finnmarksloven og Sametingets forhold til valgte representanter i Finnmarkseiendommens styre.

ÅS 9/14: Avslutning

Gjest fra Bivdi, Torulf Olsen, takket for at han kunne følge Árjas årsmøte.

Årsmøtet takket avtroppende leder Nils Sverre Eriksen for godt arbeid.

Nyvalgt leder Trond Einar Karlsen takket for årsmøtets tillit.

Årsmøtet ble hevet kl. 20.30.

Rett protokoll bekreftes:

Trond Einar Karlsen Ellen Inga Varsi

     Valerius Hildonen-Nilsen 22/05/2014 11:55:00