PRESSEMELDING – PREASSADIEĐÁHUS

NRK Dagsrevyen

Árja har registret at Sametingrådet ikke har gitt prinsipiell støtte i rettsaken ved Indre Finnmark tingrett om påstått brudd på motorferdselsloven i grenda Molleš. Saken er nå anket til lagmannsretten. Dette viser at det uten tvil er behov for å få endret motorferdselloven/forskriften slik at den på en bedre måte ivaretar samiske utmarksbrukeres behov som høster av naturen. Dette er nødvendig både for de som høster til egen matauk og for de som høster for kombinert matauk, salg og videreforedling. Dette gjelder også for lokalbasert og økologisk opplevelsesturisme.

  • Árja mener at bruk av motorkjøretøy til nødvendig nyttekjøring på barmark, etter tradisjonelle hest- og traktortrasser skal kunne brukes i forbindelse med tradisjonell utmarkshøsting. Motorisert ferdsel helt nødvendig ved innlandsfiske, moltehøsting og jakt, for å kunne høste av naturressursene, sier Árja sametingsrepresentant Hartvik Hansen

Motorferdselloven er for tiden under revisjon. Árja mener at det må bli satt i gang tiltak for å sikre samiske utmarksbrukeres og utmarksnæringers interesser. Det å sette i gang et tverrpolitisk utvalg som jobber for å se på samiske interesser, er med på å styrke fremtidig rettigheter for utmarksbrukere og utmarksnæringen.

Pressekontakt:

Sametingsrepresentant for Árja Hartvik Hansen: 915 48 099/464 00 313

              Valerius Hildonen-Nilsen 23/03/2015 08:25:00